Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg
wtorek, 12.10.2010 12:42

Dodatek aktywizacyjny


Bezrobotnemu  posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze   czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek przysługuje wtedy w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku  podstawowego, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Dodatek przysługuje  w wysokości  do 50% zasiłku podstawowego, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

-ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia w przypadku  skierowania do  pracy  przez Powiatowy Urząd Pracy

-ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej w przypadku podjęcia pracy z własnej inicjatywy.

W przypadku zawarcia kolejnych umów związanych ze świadczeniem pracy, warunkiem kontynuacji wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest ciągłość pracy u jednego pracodawcy, (u którego bezrobotny podjął pracę tracąc status bezrobotnego), jak również zawarcie kolejnej umowy u innego pracodawcy.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1)skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez Starostę z Funduszu Pracy.

2)podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny

3)podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

W przypadku ubiegania sią o dodatek aktywizacyjny zgodnie ze złożonym wnioskiem do dnia 10 każdego miesiąca należy doręczyć zaświadczenie potwierdzające dalsze zatrudnienie. W razie nie przedstawienia  zaświadczenia  dodatek aktywizacyjny nie zostanie naliczony.

 

Dodatek aktywizacyjny nienależnie pobrany bądzie podlegał zwrotowi zgodnie z art.76 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Art.48 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jedn. Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Dodatek aktywizacyjny 2011-08-22 13:35:30 Strzoda Beata
załącznik Dodatek aktywizacyjny 2011-08-22 13:35:17 Strzoda Beata

Informacje o artykule

Zredagował(a): Administrator
Data powstania: 12.10.2010 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2010 12:34
Liczba wyświetleń: 15377
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimg