Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg
środa, 29.05.2013 14:36

Rejestracja elektroniczna


POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLIŃCU INFORMUJE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r poz.1299) od dnia 27 maja 2013r możliwa jest elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1.Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – prerejestracja

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet nie jest rejestracją.

Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.

Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.

Dokumenty (oryginały i kserokopie) wymagane do rejestracji  oraz otrzymane e-mailem potwierdzenie wysłania dokumentu rejestracji/zgłoszenia do rejestracji, należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku niestwiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, dane przekazane przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie, są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia, zwanego dalej "systemem psz"

Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do rejestracji należy zgłosić sie punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie zostanie zarejestrowana, a zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

2.Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy-pełna rejestracja elektroniczna

Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie

Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.

Dniem rejestracji jest data wypełnienia i zarejestrowania wniosku na stronie www.praca.gov.pl.

Wizyta u pośrednika dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

 

 

 
   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

            Informuję, że Pani/Pana* dane osobowe są/będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu w zbiorze danych osobowych wyłącznie w celu

realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1065 z późn. zm.), przepisów

wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisów prawnych bezpośrednio dotyczących

wykonywanych zadań.

W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2135

z późn. zm.) administratorem zbioru danych, których przetwarzane są/będą* Pani/Pana* dane

osobowe jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu.

 

Równocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu* prawo wglądu do danych osobowych, prawo ich

poprawiania, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy, prawo wniesienia

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec

przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.

 

             

 

   

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik informacja o przetwarzaniu danych osobowych 2015-03-05 11:21:28 Strzoda Beata
załącznik informacja o przetwarzaniu danych osobowych 2015-03-05 11:20:56 Strzoda Beata

Informacje o artykule

Zredagował(a): Beata Strzoda
Data powstania: 29.05.2013 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2017 13:27
Liczba wyświetleń: 8572
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimg